Historie

Sokol vznikl díky snahám vlastenecky orientovaných intelektuálů a vzdělanců v dobách národního obrození. Mezi nejvýznamější zakladatele Sokola patří filozof Dr. Miroslav Tyrš, který vybavil Sokol ideovým základem zaměřeným na usměrňování potřebných změn ve všech oblastech společenského života. Ustavující valná hromada se konala 16.2.1862. Z výše uvedeného je zřejmé, že Sokol nebyl založen pouze jako tělocvičný spolek, ale jako společenská síla, která sdružovala všechny občany bez rozdílu náboženství a politické příslušnosti, a která měla v kontextu tehdejší doby povznést nejen jednotlivce, ale celý český národ.

Naše jednota Sokol Nusle byla založena na ustavující valné hromadě dne 18.3.1888. Zpočátku se cvičilo v sále restaurace „Na Zámecké“ v pronájmu, následně v tělocvičně obecné školy v Boleslavově ulici. V roce 1897 jednota zakoupila pozemek pro stavbu vlastní tělocvičny v Táborské ulici. O tři roky později byla tělocvična slavnostně otevřena. V roce 1922 schválila valná hromada záměr na odprodej stávající sokolovny a na koupi pozemku pro výstavbu nové sokolovny. 13.4.1924 byla výstavba slavnostně zahájena. Rok 1925 je významným rokem naší jednoty. V dubnu byla definitivně opuštěna stará sokolovna (přestavěna na modlitebnu Husova sboru, která zde stojí dodnes) a 28.10.1925 byla slavnostně otevřena nová sokolovna. Následující roky byly ve znamení dokončovacích prací. Přestože na jednotu začal doléhat nedostatek financí, byl v roce 1927 vybudován kuželník a otevřeno letní cvičiště. U příležitosti 50.výročí jednoty v roce 1938 bylo v prostoru letního cvičiště vysázeno 50 topolů. Jednota měla v tomto roce 1147 členů.

V květnu 1940 byla sokolovna obsazena německým Wermachtem a v následujícím roce Němci zastavují činnost Sokola a sokolovna je předána policii. Řada našich členů se aktivně zapojila do odboje, někteří z nich byli zatčeni a vězněni a řada z nich za věrnost sokolským ideálům zaplatila životem.

Po válce dochází k obnově činnosti Sokola, naše jednota obnovuje činnost na valné hromadě konané 6.6.1945 v Husově sboru (naše bývalá tělocvična). V roce 1947 přidělil Osídlovací úřad naší jednotě hospodářské stavení rodiny Enthalerových v Peci pod Sněžkou, které bylo a stále je v péči našeho lyžařského oddílu.

Po únoru 1948 jsou do jednoty, v rámci sjednocování tělovýchovy, začleňovány další tělovýchovné a společenské organizace (m.j. DTJ, Junák, Orel). Okresní akční výbor Národní fronty č.j. 2197/SvR.48 nařídil svolat mimořádnou schůzi výboru naší jednoty, na níž došlo k vyloučení členů posledního svobodně zvoleného výboru. Nástupnickou organizací se stal TJ Sokol Rudé právo.

V roce 1954 dostává TJ Slovan Orbis (založený jako Sokol Orbis v roce 1948) do majetku sokolovnu v Nuslích a chatu v Peci pod Sněžkou a nastává nové období fungovaní naší tělovýchovné jednoty, tentokráte pod idejemi nové sjednocené tělovýchovy v komunistickém režimu. I v tomto období byla sportovní činnost naší jednoty nanejvýše úspěšná. Vlastní tělocvičná  činnost byla v jednotě pěstována v odboru Zdravotní a rekreační tělesné výchovy (ZRTV), který byl v éře Slovanu Orbis nejpočetnější, a který se stále snažil navazovat na sokolské ideje. Sportovní oddíly Slovanu Orbis byly účastníky i vítězi nejrůznějších soutěží včetně nejvyšších, řada členů byla ve státní reprezentaci. Jednalo se zejména o členy oddílu basketbalu a stolního tenisu. Jejich úspěchy byly natolik pronikavé, že pověst a renomé jednoty v tomto období prakticky vytvářely ony.

K obnově sokolské organizace v naší jednotě dochází v roce 1990 (Sjezd ČOS 7.1.1990), kdy se z TJ Slovan Orbis, který se vždy považoval za pokračovatele původního Sokola Nusle, stává opět TJ Sokol Nusle. Jednota v té době měla 1257 členů.