Dodržujte prosím aktuální protiepidemiologická nařízení vlády uvedené na www.vlada.cz

Na základě aktuálního nařízení vlády je podmínkou pro účast na cvičení/tréninku předložení platného cerifikátu o provedeném očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci Covid, které není starší než 180 dní. Tato podmínka se nevztahuje na děti do 12 let. Osoby do 18 let, které se očkovat nemohou ze zdravotních důvodů, a rozočkovaní, kteří ještě nemají platný certifikát, včetně těch po první dávce, se budou moci i nadále prokázat platným PCR testem (stáří testu max 72hodin).

Žádáme všechny členy a hosty TJ, aby akceptovali výše uvedená nařízení. Splnění podmínek pro vstup na sportoviště prosím automaticky překládejte na recepci a následně před zahájením cvičení/tréninku osobě zodpovědné za cvičební/tréninkovou jednotku.

Aktuální znění vládního nařízení vztahující se ke sportu:

Podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center, 

  • a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; splnění podmínek podle bodu I/16 se nevyžaduje v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních,
  • b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/16, při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit;
  • c) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je dozorující osoby,
  • d) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího,